venerdì 6 gennaio 2017

SURFARU E CRITA di Diego Capitano


SURFARU   E   CRITA
(Arricurdannu   Luvigi  Pirandellu)
Nun era certu ‘ná bedda giovintú á ddí  tiempi!...Sulu
cu ‘cí passá nun sí lu potti scurdari cchiú.
E ora statimi a sintíri… c’è cú lu sapi e cú nun lu sapi… e
arrivatu á stú puntu di comu mi dissiru e di comu sacciu…
tiníti tantícchia!...Cá ora vi la cuntu… e vi la ‘ntácciu.
----------------------------               
LU  SURFARU!   …
Pisatu lu surfaru… carricatu viniva senza‘ná stizza di pena
‘ncapu li ténniri spadduzzi di li carusi scanzi… chini di pezzi
li canzi tutti arripizzati…di tinta tila fatti e giá rutti o scusuti. 
‘Ntirrati ‘ní lu fangu  e ‘ní l’acqua ‘ngurgati  fina all’anchi… lu
carricu niscivanu purtannulu á li spigunára… unni poi scarricatu
á duru cumánnu viniva ‘ncapu li navi a vapuri: gruossi mircantila
á lu giurgintanu puortu sempri affuddatu dá marina.
Travagliu di schiavi… cá lu cori spiccicava e lu stringiva speci ‘ní
li jiurnati cchiú friddusi di lu ‘miernu… cú l’acqua á li spanti rini
e cú l’armuzza d’affannu abbrusciata e suffucata.
Stanchizza granni! Nun si capiva cchiú s’eranu uomini o viésti
‘mpaiáti… carusi o carrittedda di lignu fradiciu sicilianu.
Accussí lu stessu era la pirrera di lu sali… sulu di la petra lu culuri
si canciáva e siddu un surci poi scappava piriculu e morti ddá intra
si cunzumava: Curriti! Scappati!  ‘Ní ddí funni grutti l’ecu truniava.
Li facciuzzi giarni e li capiddi bianchi  ‘cí addivintavanu pí lu forti
turrúri… e curriennu cú nisciva vivu e cú ristava ‘nterra friddu e lu
sangu quagliatu… tantu s’assumigliavanu li dú pirreri sia quannu
scoppiava l’antimoniu cú lu surfaru c’abbrusciava… o quannu ‘ná
muntagna di sali cú l’acqua stimpava e a li cchiú spurtunati… pí
‘dú  sordi maliditti…ddá sutta pí sempri la sorti li ‘mpussunava.
--------------------------                                                                                                                 
LA   CRITA!...     
Certi misérii quannu l’hai vistu è difficili fina a cuntalli.
E diri cá stá povira genti campagnola… ‘gnoranti poi: cridivanu
anchi muorti di fami á la gioia ed eranu cuntenti.
S’arridducivanu mischinazzi á la sira ddí meri viddanuzzi  cú lu
‘zappidduni  ‘ncapu  li spaddi… lu schinu ruttu e quinnici di li
viecchi sordi intra ‘ná  sacchetta  spunnata.
Crita!... crita!... e sulu crita!...
Unni Diu nun aviva mai sciusciatu e la miseria da tantu tiempu
tiniva astutatu ogni sciusciuni di lu Criatu.           
Crita accussí dura comu li cuti… cá n’assumiglia!... Faciva pena e
anchi miraviglia: sia quannu ‘nfussati l’uocchi lucenti arriminava…
e quannu cú labbra sdisiccati si lamintava o bastimiava.
Chissa la má terra biniditta!... Eccu d’unni nasci tuttu lu duluri di
la vita!...
E ancora criditimi: ‘’ C’è tanta di chidda fami… cá si pó cogliri cú
lu cchiú granni palittuni di stú munnu.
Nun c’è bisuognu di circalla ‘ní li libbra dá filosofia… idda viva é
sempri  ‘ní li strati cchiú muorti e abbannunati di la Sicilia.
Basta taliálla intra l’uocchi d’ogni amaru cristianu… uocchi sicchi
e russi hannu… comu á chiddi mia: uocchi lacrimanti… addulurati
‘mpastati cú: Lacrimi!…Crita!…Surfaru e Sali!… D’un poviru criaturi
racarmutisi… cá nasci e mori á forza… cú l’armu e lu cori sicilianu!...

DIEGO CAPITANO
Per leggere la biografia del poeta e le poesie clicca qui


Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Racalmuto LA PROTESTA